Arkiverade nyheter

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Arkiverade Nyheter

Här nedan landas före detta nyheter från förstasidan ned efter hand.


VATTENAVSTÄNGNING

Vattnet kommer på grund av installationsarbeten att stängas av i området torsdagen den 15 december 2016 kl 08.00 längst intill kl 12.00.

Vi beklagar olägenheten!

Styrelsen

[2016-12-07]


Brand- och Elsäkerhetspolicy för Skogsmyragatan

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är ägare och nyttjanderättsinnehavare skyldiga att bland annat vidta åtgärder för att förebygga brand samt hålla utrustning för släckning. Vidare skall man arbeta med förebyggande brandskydd och till detta genomföra regelbundna kontrollronder.


Styrelsen kommer därför att under vintern utarbeta en policy för hur skyddsarbetet skall genomföras när det gäller samfällighetens gemensamma anläggningar (kvartersgårdarna och garagelängorna). Målsättningen är att policyn skall vara färdig och lämnas ut under våren samt informeras om i anslutning till vårstäddagen 2017. Den första inspektionen av kvartersgårdarna och samtliga garagelängor kommer därefter att ske i anslutning till höststäddagen 2017.


Ovanstående information lämnades i anslutning till nyss genomförd höststäddag

[2016-10-27]


Slamsugning i närtid

Tisdagen den 18 oktober påbörjas inspektion, slamsugning och spolning av dagvattenbrunnarna på området (inte på själva Skogsmyragatan). Vänligen se till att inga brunnar blockeras av fordon eller annat

[2016-10-15]


Rengöring av im-kanaler och/eller frånluftsventilation

Företaget AKONO har lämnat en offert på rengöring av im- och vetilationskanaler. Offerten framgår av bifogad fil. Man erbjuder reducerat pris om flera går samman och låter göra rengöringen vid samma tillfälle. Observera att Samfälligheten kommer inte att åta sig samordning av detta då rengöring av kanalerna är fastighetsägarens ansvar. Utan det är upp till enskilda initiativ om man vill gå samman för att få rabatt

[2016-10-10]


Höststädning

Söndagen den 23:e oktober är det så dags för att göra området klart för vintern samt ett utmärkt tillfälle att tala med kända grannar och kanske någon nyinflyttad.

Pappren är sedan en tid ute i brevlådorna, upplägget är traditionellt (varför ändra ett vinnande koncept?):

0930 Start

1100-1300 Korv med tillbehör samt fika i Kv 2

1200 Information från styrelsen i Kv 2

Om informationspappret, där bland annat städområden framgår, förkommit hittar du informationen via denna länk.

[2016-10-10]


Dagvattenbrunnar

Vid de stora regnmängder som har kommit på senaste tiden har vi haft problem med avrinningen i vissa dagvattenbrunnar på området.


Störst problem är det med brunnen nedanför de mellersta garagelängorna. Våra undersökningar tyder på att det är ledningen uppe från Skogsmyragatan ner till J P Johanssons gata som är igensatt. Då det är oklart om det är kommunens ansvar eller samfällighetens för just den ledningen har vi en dialog med gatukontoret i ärendet. Då rensning av brunnarna - som vi gjorde för hela området för två år sedan - är relativt kostsamt vill vi ha klarhet i förhållanden innan vi beställer rensning.


Vi hoppas att kunna lösa problemen så snart detta är utklarat.

[2016-06-16]


Ventilbyte till hösten

Samtliga hushåll har fått ut information i brevlådorna, men om lappen förkommit så finner du den via denna länk.

[2016-06-16]


Vårstädning 2016 - Söndagen 24/4 klockan 09:30

Snön är borta och vi längtar alla till att sanden är borta och det blivit vårfint i området. För att åstadkomma detta är det dags för oss att ta ett gemensamt nappatag och i goda grannars lag, vårstäda området. Närmare riktlinjer och detaljer om när och var en välförtjänt varmkorv kan slukas framgår av detta länkade dokument.

[2016-04-07]


Protokoll från årsmötet

Årsmötesprotokollet finns sedan några dagar uppsatt till påseende  på anslagstavlan i kvartersgård 1. I enlighet med årsmötesbeslut kopieras inte årsmötesprotokollet upp eller distribueras i pappersform till medlemmarna. I stället anslås det någon tid på anslagstavlan samt läggs upp här på hemsidan.

[2016-03-30]


Årsmöteshandlingar

Medlemmarna/hushållen har fått årsmöteshandlingarna i sina brevlådor. Om de förkommit hittar du dem under panelen Styrelsen m. fl. och därefter Årsmöteshandlingar till vänster.

[2016-03-15]


Upphittad nyckelknippa

En nyckelknippa hittades i kvartersgråd 1 i helgen. Återfås mot beskrivning hos tillsynsmannen Börje Johansson på femtiofyran.

[2016-03-13]


Resultat av vinterns fiberenkät

Resultatet från den enkät styrelsen delade ut i vintras är sammanställt och presenteras här. Tyvärr var det förhållandevis få svar som dessutom pekade i lite olika riktningar, varför det är svårt att dra några säkra slutsatser från dem. Resultatet är i alla fall tillställt Lidén Data som feedback från oss.

[2016-03-10]


Ny informationsskrift

Informationsskriften för oss boende på Skogsmyragatan är uppdaterad. Du finner den i fältet till vänster om texten här på förstasidan.

Även om du bott här ett tag så är det kanske inte så tokigt att kika i den.

[2016-03-03]


Fastställd underhållsplan

Styrelsen har fastställt en underhållsplan för samfälligheten. Syftet med planen är att bättre kunna planera och överblicka underhållsarbetet på de gemensamma fastigheterna och anläggningarna. Planen utgör också ett underlag för det årliga budgetarbetet inför årsmötet. Planen avses rullas årligen efterhand som behov uppstår eller planers in. För att inte försvåra eventuella upphandlingar av entrepenadarbeten har denna webbversion inga kostnader angivna. Underhållsplanen hittar du via denna länk.

[2016-02-29]


Årsmötet närmar sig ...

Nu börjar det dra ihop sig till årsmötet som hålls i kvarterslokal 2 måndagen den 21/3.

Kallelse kommer att läggas i brevlådorna 7/3 och årsmöteshandlingarna kommer att göras tillgängliga veckan efter.

[2016-02-22]


Om internethastighet

En av våra grannar har haft vänligheten att skriva ned en beskrivning av faktorer som påverkar hastigheten på fiberanslutningen (och andra anslutningsformer med för den delen) . Förhoppningsvis sprider den lite ljus avseende standarder och annat. Du hittar PDF-filen här.

[2015-11-29]


Ordningen vid uthyrning av kvarterslokalen

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om de ordningsregler som gäller vid uthyrning av festlokalen i

kvartersgård 2.


Reglerna delades ut till varje hushåll förra året och framgår också av det kontrakt som alla som hyr lokalen får underteckna vid kvittens av nyckeln. Av bestämmelserna framgår bland annat att den som hyr lokalen svarar för att:

  • god ordning upprätthålls i lokalen under sammankomsten
  • musik inte spelas efter kl. 01.00
  • rökning inte sker i lokalerna utan utanför ingången där kärl för fimpar och aska finns uppsatt
  • vid gästers vistelse utanför lokalen, grannars tomter respekteras och att ljudnivån efter kl 22.00 hålls i normal samtalston
  • naturbehov inte uträttas utomhus
  • skräp, burkar och flaskor inte kastas utomhus
  • myndig person boende på Skogsmyragatan ständigt finns i lokalen när den utnyttjas av minderåriga


Lokalen är till för allas trevnad och rätt utnyttjad är den en tillgång för alla på området. Det krävs dock att brukarna uppträder på ett sätt så att inte närboende störs av högt ljud, nedskräpning, bilåkning på gångbanorna eller på annat sätt. Följs ovanstående regler är detta inget problem. Styrelsen vill särskilt peka på det ansvar som den som hyr lokalen har för att reglerna efterlevs, i synnerhet det ansvar som brukaren har när ungdomar och minderåriga nyttjar lokalen.

[2015-11-15]


Återställning efter grävarbeten

Styrelsen har varit i kontakt med Lidén Data AB angående gräventreprenörens återställande efter fiberinstallationens grävarbeten. Vi har inte varit helt nöjda, men nu ser vi fram mot att ordningen återställs.

[2015-10-14]


Daghemmen till salu!

Så har det då skett; Enköpings kommun har lagt ut före detta Rödmyrans daghem till försäljning (fastigheterna 122 och 124). Gå gärna in på blocket.se och kolla.

[2015-09-24]


Förtydliganden avseende erbjudandet från Lidén Data AB

Efter ytterligare utforskande genom Anders Erikssons försorg, följer här några förtydliganden:

Blanketterna

  • Man skall bara beställa på den blankett som heter ”Kombinationspaket" (blanketten med färger);
  • Den som heter ”Internet LAN” skall vi inte använda;
  • Om man skall köpa router eller annan sådan hårdvara som inte ingår skall man använda blanketten ”Produkter”.

Nummerportering

Om man skall överföra sitt befintliga telefonnummer (portera) så skall man inte säga upp sitt gamla abonnemang förrän porteringen är gjord, annars riskerar man i alla fall om det gäller Telia att det kan ta månader innan det blir klart. Gör man porteringen först försvinner numret från Telia och sedan kan man säga upp. Om man säger upp först så tar Telia bort numret och då kan det vara svårt att återskapa det igen men hos ny leverantör.

Tidsgräns för erbjudandet

Det är de tidigare nämnda priserna som gäller - MEN man måste teckna avtalet inom tre månader efter installationen om paketpriset på 399 kr skall gälla. Dröjer man längre blir det andra priser, dock visste man inte vilka.

[2015-09-23]


Tjänsteavtalet med Lidén Data AB

I samband med fiberindragningen till respektive fastighet erhåller fastighetsägaren ett kuvert från Lidén Data AB. Villkoren skiljer sig dock en smula från de ingångsvärden vi erhöll i fjol. Anders Eriksson har på ett förtjänstfullt sätt besökt  kundtjänsten hos Lidén och meddelar följande:


Lidén är helt på det klara att det som de erbjudit oss är ett paketpris på 399:-/mån och att anmälningstiden  förlängdes till 2014-06-30.


Det man vidare sa på kundtjänst var att när vi fyller i den nya blanketten så skall vi kryssa i 100 Mbit/s för det är det paket som vi tecknar oss för. Sedan, om man binder sig i 24 månader uppgraderas man automatiskt under de månaderna till 1000 Mbit/s. Därefter får man 100 Mbit/s om man inte köper den högre hastigheten.


Vidare ingår ju elektronikpaketet vid 24 månaders bindning liksom telefoniadaptern till IP-telefonin.


Ytterligare information kring avtal samt scannade dokument hittar du under faciliteter\fiberinstallation.

[2015-09-19]


Asfalteringen

Nu sker det parallella arbeten med fiberinstallationer och asfaltering. Det finns frågetecken kring vissa asfalteringsdetaljer, vilka kommuniceras med Lidén Data AB.

[2015-09-18]


Arbeten i området

Nu rör det på sig! Knappt har vi fyllt i lite sand som tillfällig lösning i de djupa guppen på Skogsmyragatan, så börjar det ske saker med fibergravarna. Entreprenörer är i området.

Dessutom sker själva fiberinstallationen denna och nästa vecka om vi får tro brevet från Lidén Data AB som skickats ut till de som tecknat kontrakt.

Den slutliga asfalteringen lovar de kommer att vara klar före snösäsongen.

[2015-09-14]


Vattenavläsning

Ett säkert hösttecken är att medlemmarna "hemsöks" av någon styrelsemedlem som vill läsa av vattnet. Detta sker under perioden 1/9 till 21/9. Passa på att konstatera om vattenförbrukningen ligger på förväntad nivå jämfört med tidigare år. En omotiverad ökning kan peka på läckage någonstans i huset.

[2015-09-06]


Uthyrningsverksamheten

Under juli har en informationsskrift rörande förändringarna vi snart genomför vad avser hyra av släpkärra, tvättstuga respektive bastun, delats ut i brevlådorna. Dessutom har styrelsen delat ut kuvert som innehåller PIN-kod till nyckelskåpet till varje fastighet. Övergången till det nya nyckelhanteringssystemet trädde i kraft förste augusti 2016.

Då det finns en risk att ett enstaka papper lätt försvinner bland direktreklamen så här på sommaren, finner du en digital version via denna länk.

[2015-08-16 revidering]


Tillrättaläggande

Med anledning av det brev som Lidén Data i dagarna lagt i alla brevlådor på Skogsmyragatan vill styrelsen göra följande tillrättaläggande:

- Någon överenskommelse med Lidén Data om hur grävningen för fiberkabeln på tomterna skall göras  har inte gjorts vare sig av styrelsen i sin helhet eller någon enskild styrelsemedlem utan styrelsen har utgått från att överenskommelse skulle ha skett med varje fastighetsägare så som inledningsvis utlovats av Lidén Data. Styrelsen ser dock positivt på att Lidén Data i det aktuella brevet åter igen utfäster sig att individuell kontakt skall tas med varje fastighetsägare om hur installationen av den s.k. elektronikenheten skall ske inne i fastigheterna.

[2015-06-16]


Förändringar rörande uthyrning av släpkärran fr.o.m. 16/6

 

Ansvaret för uthyrning av släpkärran övergår från och med 16/6 till en tillfällig lösning där Anders Leijon (hus 26) svarar för uthyrning tills vidare, dock med något lägre servicegrad än vad vi varit vana vid.

Den framtida lösningen med uthyrning av släpkärran med mera kommer att baseras på ett gemensamt elektroniskt nyckelskåp där vi kommer att få högre tillgänglighet och bättre spårbarhet på uthyrningar och utlåningar. Mer information framgår av informationsskrift enligt länk.

[2015-06-11]


Information från Lidén Data Gruppen

Med anledning av frågor vid informationstillfället på städdagen har styrelsen varit i kontakt med Lidén. Det verkar svårt att få till något informationsmöte i närtid, men de arbetar på en informationsbroschyr som vi hoppas få ta del av så snart som möjligt. Vartefter styrelsen får information publicerar vi denna här på sidan.

[2015-05-01]


Årsmöte 2015

Protokollet är justerat  och upplagt på sidan protokoll. Om du vill gå in och titta i årsmöteshandlingarna finner du dem på sidan årsmöteshandlingar.

[2015-04-01]


Bordtennisrummets öppethållning

 

Vi gör ett försök att öka tillgängligheten på pingisrummet i kvartersgård ett. Med andra ord tar vi bort bokningen och nyckelutlämningen från rummet i fråga. Med andra ord sker tillträde efter principen "först till kvarn..."

Om det skulle visa sig fungera dåligt får vi hitta på något alternativt smidigt bokningsförfarande, meddela någon i styrelsen om du upplever krockar mellan hugade spelare eller annat.

[2014-11-30]Åtgärder på garagen

Timmerhyttan AB är tillbaka i området och byter en del foder vid garagelängorna.

[2015-04-26]


Fibernätsutbyggnaden

Plötsligt händer det! Ena Bygg & Schakt AB är i fullt sving med att gräva för fiberkanalisation.  När grävarbetena är klara kommer Lidén Data AB att dra fram själva fibern genom kanalisationen. Samverkan kommer att ske med oss husägare för att få till anläggningen på fastighetens insida. Idén är att de går in i fastigheten närmaste vägen och att det ingår 10 meter dragning inomhus i varje hushåll.

[2015-04-26]


Grusupptagning

Styrelsen har beställt uppsamling av gruset på gångvägarna, arbetet kommer att utföras i närtid hoppas vi alla. På förekommen anledning: gör inte en tjock grussträng i mitten, det försvårar för uppsamlingsmaskinen. Bättre att gruset är jämnt fördelat över gångbanan. Håll tummarna för att det inte kommer mer halka!

[2015-04-26]


Fibernätsutbyggnaden

Plötsligt händer det! Enligt utskickat brev från Lidén data börjar entreprenören Ena Bygg & Schakt AB att gräva redan under påskveckan (v415). Entreprenören kommer att samverka direkt med oss husägare för framdragning av kanalisationen. Först därefter kommer Lidén Data AB att dra fram själva fibern genom kanalisationen.

De fastigheter som inte tidigare anmält intresse har fått ytterligare möjlighet fram till 2015-04-06. Därefter blir det betydligt dyrare att efteransluta.

Så fort styrelsen får vetskap om fler detaljer kommer de att anslås här. Det kommer naturligvis att bli lite trångt och bängligt under grävperioden, låt oss hoppas att resultatet gör det väl värt.

[2015-04-02]

Årsmöte 2015

Genomfördes 26/3 klockan 19:00. Protokollet är skrivet och kommer att läggas upp här på hemsidan samt på anslagstavlan så fort det är justerat. I år kommer det för sista gången även att distribueras i pappersform till medlemarna.

[2015-03-26]


Grusupptagning

Styrelsen har beställt uppsamling av gruset på gångvägarna, arbetet kommer att utföras i närtid hoppas vi alla. På förekommen anledning: gör inte en tjock grussträng i mitten, det försvårar för uppsamlingsmaskinen. Bättre att gruset är jämnt fördelat över gångbanan. Håll tummarna för att det inte kommer mer halka!

[2015-03-25]


Protokoll från årsmötet 2014

Bättre sent än aldrig kan det nu även återfinnas i digital form - följ länken protokoll.

[2015-01-18]


Uthyrning av släpkärra respektive kvarterslokal

 

Information om detta har gått ut i brevlådorna, men det förtjänar att repeteras att de som sköter uthyrning numera är:

Släpkärra - Lennart Holm, hus 110 (tfn 0736-29 45 50)

Kvarterslokaler - Susanne Willfjord Eriksson, hus 6 (tfn 0171-248 62)

[2015-01-07]


Påverka ditt område aktivt!

Då och då sker omsättning i styrelsen för Skogsmyrans samfällighetsförening och inför årsmötet söker valberedningen ett par nya personer som är intresserade att vara med och påverka vårt boende. Arbetet är inte överdrivet betungande och mötesfrekvensen ligger på en gång per en och en halv månad ungefär. Vi har ingen kvotering, men just nu är styrelsesammansättningen lite för manstung varför kvinnliga medlemmar blir positivt särbehandlade. Kontakta Marie Holmberg på 24:an (tfn 0171-303 88) om du är nyfiken så berättar hon mer.

[2014-11-30]


Åtgärder vid de 74 gemensamma garagen

Garagen och taken har varit ett stort diskussionsämne för styrelsen senaste månaderna. Kostsamma åtgärder krävs på längre sikt (tio år), men vissa åtgärder vidtas i närtid. Exempel på de sistnämnda är ett byte av gavelplankor. Mer information kommer att följa.

[2014-11-22]


Ny släpkärra på Skogsmyragatan

Samfälligheten har köpt in en ny släpkärra och sålt den gamla som var dyr i reparation och underhåll. Det nya släpet är obromsat men får enligt de nya reglerna från 1 januari i år köras i 80 km/tim om dragfordonet väger minst det dubbla mot släpvagnens totalvikt. I annat fall gäller 40 km/tim. Genom ett välja ett obromsat släp räknar styrelsen med att reparationskostnaderna skall kraftigt minska.


I samband med att det nya släpet ny tas i bruk ändras också möjligheten att boka släpet samt priset i syfte att göra uthyrningen mera flexibel. Släpet kan numera bokas endera del av dygn (0800-1200, 1200-1600 eller 1600-2000) eller heldygn (0800-0800, 1200-1200 eller 1600-1600). Hyresavgiften är 40 kr för del av dygn eller 120 kr för heldygn och kommer som tidigare att tas upp på kvartalsavgiften. Vid utlämning och återlämning av släpet kommer nu nyckelutlämnaren Ove Lindvall (Lennart Holm på 110 från och med 2015-01-01) att tillsammans med den som hyr kontrollera släpet med avseende på eventuella skador och den som hyr kommer måste också med en signatur att godkänna villkoren för uthyrningen.


Det är styrelsens förhoppning att det nya släpet skall öka intresset för uthyrning samt att alla anstränger sig för att vara aktsamma om släpet och rengöra och städa det efter användning. Som tidigare kommer släpet enbart att hyras ut till boende på Skogsmyragatan.

[2014-11-22]