Skogsmyrans samfällighetsförening

Skogsmyrans samfällighetsförening

Hemsida för Skogsmyragatan i Enköping

Senaste nyheterna och tilläggen

Årsmötets protokoll

Som bekant avhölls årsmötet i slutet av mars, om du följer respektive länk kan du ta del av protokollet, bilagorna samt elbilsinformationen. Om du vill vill ta del av äldre protokoll hittar du dem samlade under styrelsen/protokoll.

[2019-04-09]


Elbilsenkäten

Resultatet från den enkät styrelsen genomförde avseende intresset för att skaffa elbil och därmed laddmöjligheter, tillkännagjordes vid årsmötet i veckan. För den som inte var där finns resultatet via denna länk.

[2019-03-28]


Årsmöte 26 mars 2019 19:00 Kv 2

Så är det åter dags för årsmöte i samfälligheten. Kom och tag del av informationen, lägg din syn på olika frågor och träffa styrelsen. Dessutom brukar det bjudas på fika, vilket i sig är en god anledning att få träffa grannar från olika delar av vårt avlånga område.

Årsmöteshandlingar har du fått i brevlådan, men om pappren förkommer bland reklam och returpapper, hittar du dem även via denna länk.


Väl mött tisdagen den 26:e mars klockan 19:00 i kvartersgård 2 !

[2019-03-11]


Parkeringsinformation

Varför står bilarna så konstigt numera? Stämmer det att vissa drabbats av böter?

Svaren på dina frågor finner du i detta dokument.

[2019-01-30]


Jul och nyår 2018

I våra respektive brevlådor har information om årets sista självande företeelser landat. Informationen innehåller även några påminnelser för allas vår trevnad och säkerhet. Om informationen försvunnit med direktreklamen, hittar du informationsbladet i digital form här.

[2018-12-15]


Lekparkernas utveckling

På informationen vid höststäddagen informerade styrelsen om tankarna på att renovera och utveckla områdets lekparker. Närmare information - idéskissen - hittar man om man följer den här länken. Ett exemplar finns också anslaget på anslagstavlan inne i kvartersgård 1.


Passa på att tyck till om skissen, i första hand till Mona Uppsten i hus nr 36, 0722-52 66 06 eller till någon annan i styrelsen. Man kan också maila sina synpunkter till styrelsen@skogsmyran.com.

Senast till årsskiftet 2018/19 vill vi ha era synpunkter.

[2018-11-13]


Höststäddagen 2018

Infaller söndagen 21:a oktober med hålltiderna

09:30 Start

11:00-13:00 Korv och fika

13:00-14:00 Information från styrelsen

Inga överraskningar - varför ändra ett fungerande koncept?


Mer detaljerad information har gått ut i brevlådorna, men återfinns även här.

[2018-10-04]


Telenor  - ny aktör för kabel-TV

Telenor har övertagit ansvar, drift och underhåll av den kabel-tv som finns i samfällighetens kabelnät. Detta avser således INTE de tjänster som levereras i Lidén Data fibernät, utan dem som levereras den "klassiska" vägen via koaxialkontakten.

 

Kontaktuppgifter www.telenor.se eller 020-222 222.

[2018-05-20]


Vårstäddagen 2018

Söndagen den 22:e april klockan 09:30 är det åter dags att greppa trädgårdsredskapen och tillsammans med grannarna ställa området i ordning inför sommaren. Det kommer en lapp i brevlådan som ser ut så här. Kanske årets snackis blir det vildsvin som finns dokumenterat inne i en trädgård i nordöstra delen av området.


Någon gång under veckorna 17-18 kommer sedan några av oss att städa kvartersgårdarna. Sammankallande är hus 62 för kvartersgård 1 respektive hus 100 för kvartersgård 2. Om du vill se ifall du är med och bidrar, har du den separata informationen här.

[2018-04-03]


Årsmöte 2018

Du hittar kallelse och underlag, via denna länk, till årsmötet som sker i kvartersgård 2 den 27/3 klockan 19:00. Utöver detta dokument hittar du vår uppdaterade underhållsplan här.

[2018-03-08]


Förbättringar i kvarterslokalerna

I kvartersgård 2 (festlokalen) har ny ljuddämpande takbeläggning installerats och på en större del av taket jämfört med tidigare. Resultatet har blivit en avsevärd förbättring av ljudmiljön.


Vidare har en stor kaffebryggare av perkolatortyp med kapacitet för 30-70 koppar kaffe anskaffats. Bryggaren fungerar bäst med så kallat perkolatorkaffe (lite grövre malt) och fullständig bruksanvisning finns i lokalen.


Den närmaste tiden kommer också ljudisolerande plattor att sättas upp i kvartersgård 1 i gymlokalen och i pingisrummet.

[2018-02-12]


Årsmöte tisdagen den 27:e mars klockan 19:00

Ja, det har redan gått ett år sedan senast! Platsen är som alltid de senaste åren kvartersgård 2. Mer information kommer att följa...

[2018-01-29]


Ny informationsskrift

En revision av informationsskriften har skett, även om du bott här ett tag är det  nyttigt att bli uppdaterad. Du hittar som alltid den senaste versionen i spalten till vänster.

[2018-01-29]


Underlag från brand- och elsäkerhetsinspektionen 2017-10-22

Den brand- och elsäkerhetsinspektion som genomfördes på höststäddagen av garagelängorna och gemensamhetslokalerna har nu utvärderats av skyddsgruppen. Varje hushåll som har garage i garagelängorna kommer att få en rapport om iakttagelserna rörande det egna garaget i brevlådorna under början av december. I rapporten kommer att framgå vad som skall åtgärdas, av vem och tid när åtgärden skall vara genomförd.


Generellt kan sägas att resultatet av inspektionen av de 71 garagen var bra. Helt felfria och utan anmärkning var 38 st. Anmärkning på brandsäkerheten finns på 17 garage, i huvudsak beroende på att det ansamlats större mängder flyttkartonger och/eller antändligt bråte i garaget. I 6 garage förvaras fler däck/hjul (i något upp till 16 däck) än de fyra extra som är tillåtet.


Tyvärr kan det också konstateras att i många fall så används garagen till förvaringslokal för diverse prylar i stället för att ställa in bilen. Det är ett förhållande som definitivt inte underlättar den redan ansträngda parkeringssituationen i området. Om alla utnyttjade sina garage till det de är avsedda för skulle vi ha en helt annan trafikmiljö i området. Skärpning efterlyses!


När det gäller elsäkerhet så är läget i huvudsak bra. Flest noteringar av avvikelser gäller elmanövrerade portar som är anslutna med förlängningssladd vilket är i strid med elsäkerhetsverkets rekommendationer. Portarna bör anslutas direkt i ett fast av fackman installerat uttag. Var ansvaret ligger för att åtgärda detta återkommer styrelsen till.


Om någon i framtiden önskar installera eldriven portöppnare så vill styrelsen påminna om att innan detta sker så skall anmälan ske till styrelsen för godkännande av åtgärden. Installationen skall efter godkännande utföras så att ett eluttag installeras av fackman så att elporten kan anslutas direkt i uttaget utan användande av skarvsladd. Den som nyttjar garaget svarar själv för underhåll och ev reparationer av porten samt att anläggningen vid avflyttning tillfaller samfälligheten utan krav på ersättning.


Styrelsen vill också peka på det olämpliga i att använda takreglarna för förvaringsplats för tyngre saker. Att fästa hyllor belastade med tyngre material direkt i takstolarna är inte tillåtet då det belastar takkonstruktionen på ett annat sätt än som avsett.

[2017-11-28]


Brand- och elsäkerhetsinspektion

Genomförs i samband med höststäddagen 22/10. Viktigt är att hålla garagen tillgängliga under inspektionen 0900-1430, mer exakt tidsangivelse hittar du i bifogad information som också lämnats i brevlådorna.

Var där, lämna olåst eller låt en granne ha nyckeln.

[2017-10-15]


Höststäddagen 2017 - igen

Att höststäddagen infaller söndagen den 22/10 torde inte undgått någon. Men här är även inbjudan i digital form.


De hus som har ett ansvar utöver själva höststäddagen och svarar för kvarterslokalerna detta år är för kvartersgård ett: hus 1, 3, 5, 7, 44, 58 och 60. För kvartersgård två är det hus 94, 96 och 98. Kom-håg-lista för nämnda hus finner du via denna länk.

[2017-10-09]


Ny tillsynsman

Från och med den 1 oktober är Kent Norderö - hus nr 72, tel 073-735 53 87 - anställd som tillsynsman. Börje Johansson har valt att bli pensionär på heltid och samfälligheten tackar Börje får många års plikttroget och serviceinriktat arbete som tillsynsman och önskar lycka till i fortsättningen.

[2017-09-30]


Höststäddagen 2017

Årets höststäddag äger rum söndagen den 22 oktober. Samtidigt sker säkerhetsinspektion av bland annat garagelängorna. Kvartersgårdarna skall städas under v 43-44. Information om städdagen, inspektionen samt städning av kvarterslokalerna kommer att delas ut i brevlådorna i förväg på sedvanligt sätt.

[2017-09-30]


Protokoll från årsmötet 2017

Återfinner du under fliken Styrelsen och Protokoll

[2017-04-10]


Anvisningar för städning av kvarterslokalerna

Anvisningar för vårstädning av kvarterslokalerna är utdelad till berörda hushåll och framgår även av följande länk.

[2017-04-06]


Vårstäddagen söndagen den 23 april

Anvisningar för vårstäddagen är utdelade till alla hushåll och framgår även av följande länk.

[2017-04-06]


Yttrande över bygglovsärende

Styrelsen har 2017-04-05 lämnat yttrande till Enköpings Kommun rörande bygglovsärende Tillbyggnad av enbostadshus och ändrad användning för fastigheten Gånsta 50:56 (Skogsmyragatan 31). Yttrandet framgår av följande länk.

[2017-04-06]


Årsmötet närmar sig

Årsmötet kommer att genomföras torsdagen den 30 mars kl 1900. Platsen är den traditionella - kvartersgård 2.

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut vecka 11 men finns givetvis även via denna länk.

[2017-03-14]


Resultat av enkäten rörande ventilbytet

Resultatet av enkäten framgår av följande länk.


Svarsfrekvensen var god och resultatet visar överlag att åtgärden har lett till bättre värme i flera hus som hade problem tidigare och oförändrad men i många fall jämnare värme i större delen av husen. Några enstaka upplever att det har blivit kallare efter ventilbytet.


Styrelsen kan därför konstatera att ventilbytet har gett avsedd effekt.

[2017-02-21]


Datum


Våren ...

… kan med rimlig säkerhet fastställas till 28:e april. Då sker preliminärt den traditionella vårstäd-

dagen. Om nu inte snön ligger kvar, för då blir det ett annat datum.

E-postadress


styrelsen@skogsmyran.com


Denna postlåda bevakas av sekreteraren som distribuerar vidare till vederbörlig styrelsemedlem