Debiteringslängd

Debiteringslängd

Beräkning av debiteringslängd

Avgiften baseras främst på kvadratmeterantal vad avser fjärrvärmekostnad.


Då några fastigheter modifierats under årens lopp har antalet hustyper ökat från de ursprungliga fem (A-hus till E-hus) till några ytterligare variationer (markerade med + respektive ++).


Två av hustyperna, C- respektive D-hus, är även placerade utmed gatan och äger sina egna garage respektive sin egen sophantering varför en annorlunda debitering sker för dessa fastigheter (markerade C2 respektive D2).


Vattenavgiften är schablonbaserad och regleras årligen utifrån det enskilda hushållets förbrukning.


I samfällighetskolumnen ligger ett antal kostnadsposter samlade, där finns bland andra traktor, gemensamhetsanläggningar, ersättningar och dylikt.


Om du vill ta del av detaljer så kontakta någon i styrelsen eller delta på årsmötet för att få alltsammans beskrivet och kunna ta till vara möjligheten att lägga din syn på nästa års budget!Aktuell debiteringslängd

Tag del av nedanstående PDF-fil för aktuell debiteringslängd:
Lite historik ...

För den som är intresserad av ekonomisk historik redovisas förändringen av kvartalsavgiften de senaste åren. Vi är glada och stolta över att kunna hålla nere avgifterna till en förhållandevis låg nivå, det bygger på att vi anstränger oss att vara noggranna, sparsamma och att vi i föreningen utför en hel del arbeten själva.