Städning

Städning

Gemensam städning av området genomförs vid en vår- respektive en höststäddag. Datum för dessa dagar fastställs av styrelsen och meddelas via email och via anslag på anslagstavlorna. Till de som inte har angett någon emailadress lämnas en lapp i brevlådan. Lekplatser, rabatter och gångvägar rensas från ogräs, löv och skräp. Kommunens angränsande områden mot JP Johanssons gata och längs cykel/gångvägar in i området rensas också. Styrelsen ser över vad som behöver göras inför varje städdag.


Fastighetsägarna ansvarar för erforderlig snöröjning och sandning på gångväg utanför fastigheten. Kvartersgårdarna städas enligt ett rullande schema (se längst ned på denna sida).


Vid årsmötet 1987(!) beslutades att vi skulle göra ett rullande schema för storstädning av våra kvartersgårdar. Vi beslutade att det skulle göras en städning på våren, och en på hösten. Städning bör ske någon av veckorna 17-18 på våren och 45-46 på hösten.


I nedanstående tabell har vi utgått från husnumret. Den som bor i ett hus med understruket husnummer får en påminnelse från sekreteraren och tar därefter kontakt med övriga på samma rad för att komma överens om hur arbetet skall fördelas och när det ska utföras. Den som vid städtillfället upptäcker en brist eller skada, anmäler detta till tillsynsmannen. Samfälligheten tillhandahåller städmateriel genom tillsynsmannen.


Nycklar till gårdarna finns hos tillsynsmannen, ordföranden och kassören.


Om någon husägare av någon anledning inte kan närvara vid städtillfället skall denne själv skaffa fram ersättare. Påminnelse om städning skickas ut till berörda hushåll i god tid innan städtillfället.


Kv 1

Kv 2

År

Vecka

Hus nr städar

Hus nr städar

2022

17-18

62, 64, 66, 68, 70 och 72

100, 102, 104 och 106

43-44

74, 76, 78, 80, 82 och 84

108, 110, 112 och 114

2023

17-18

19, 21, 23, 25, 27, 29 och 31

116, 118, 120 och 122

43-44

14, 16, 18, 20, 22 och 24

6, 8, 10, och 12

2024

17-18

9, 11, 13, 15, 17, 26 och 28

2, 4, 41 och 43

43-44

32, 34, 36, 38, 40, 42 och 30

35, 37, 39 och 33

2025

17-18

46, 48, 50, 52, 54 och 56

86, 88, 90 och 92

43-44

1, 3, 5, 7, 58, 60 och 44

94, 96, 98 och 124

2026

17-18

62, 64, 66, 68, 70 och 72

100, 102, 104 och 106

43-44

74, 76, 78, 80, 82 och 84

108, 110, 112 och 114

2027

17-18

19, 21, 23, 25, 27, 29och 31

116, 118, 120 och 122


43-44

14, 16, 18, 20, 22 och 24

6, 8, 10, och 12