Arkiverade nyheter

Arkiverade Nyheter

Här nedan laddas före detta nyheter från förstasidan ned efter hand.


Årsmötesprotokoll 2022

Är utsänt via e-post, men om protokollet drunknat i flödet hittardu det här.

[2022-04-24]

 

Vårstäddagen

Genomförs som tidigare aviserat söndagen den 24:e april. Mail har gått ut,men här är kallelsen om den kommit bort.

[2022-04-24]

 

Årsmöte 2022

Årets årsmöte hålls söndagen 2022-04-10 klockan 10:00. Lokalen är som traditionen bjuder kvartersgård 2. Kom dit, träffa lite grannar och tagmöjligheten att påverka vårt gemensamma intresse.

 

Du har säkert redan noterat årsmöteshandlingarna i din e-postlåda från 2022-03-21, men om du råkat trycka på fel knapp så hittar dudem här.

[2022-04-04]

 

Information 2022:2

1 Årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 10 april kl 1400. Kallelse, dagordning ochunderlag kommer att skickas ut med mail i veckan

 

2 Vårstäddag

Vårstäddagen är planerad till söndagen den 24 april då förhoppningsvis allasnöhögar skall vara borta. Närmare information skickas ut ca två veckor iförväg.

 

3 Sandsopning av gångvägar och garageplan

Sandsopning inne på området och på garageplanerna kommer att ske måndagenden 25 april.

 

4 Sandsopning av Skogsmyragatan

Vi vet inte ännu när kommunen kommer att sopa gatan. Men då de brukar sättaut skyltar några dagar i förväg bör alla vara uppmärksamma på detta. Det gällerbåde att hålla gatan fri från parkerade bilar och att vi dessförinnan har sopattrottoarerna längs med gatan fria från sand.

 

5 Städning av kvartersgårdarna

Städningen skall genomföras veckorna 17 och 18. Berörda hushåll kommer att få information ett par veckor i förväg.

[2022-04-04]

 

Renovering kvartersgård 1

E-post har redan skickats ut, men bättre sent än aldrig noteras renoveringenäven via denna hemsida:

 

I samfällighetens underhållsplan för 2022 ligger renovering (invändigmålning) av kvartersgård 1. Entreprenören som vi upphandlat arbetet av kommeratt påbörja arbetet redan måndagen den 14 mars. Totalt beräknas arbetet ta 2till 2 1/2 vecka. Våtrummet i bastun är inte med i den här renoveringen.

 

Detta innebär följande inskränkningar i tillgången till kvartersgård 1:

From måndag 14/3:

Pingisrum, tvättstuga, bastu och toaletter är avstängda. Entréerna ingåräven i renoveringen men kommer att vara öppna för att medge tillgång tillbokningstavla och nyckelskåp (för bokning av släpkärran).

From onsdag 23/3:

Gymlokalen inklusive pentryt stängs av. Gymföreningen svarar för attredskapen i gymmet flyttas till mitten av rummet och att alla föremål, krokar, anslagmm på väggarna tas bort samt att pentryt städas

 

Lokalerna öppnas igen när styrelsen skickar ut meddelande om det.

[2022-04-04]


Höststäddag 2021

2021-11-07 09:30 startar det. Återinvigning av den uppiffade kvartersgård 2 sker sedan kl 12:00. Det kommer att bli trevligt - kom och deltag med oss!


Ni har säkert redan tagit del av informationen, om inte finns den här.

[2021-11-02]


Stor skyddsrond

Stor Skyddsrond skall enligt samfällighetens Brandskydds- och elsäkerhetsplan genomföras varje udda år i samband med höststäddagen.


Då det har varit svårt att hinna med samtliga 71 garage plus de gemensamma lokalerna under en och samma dag, prövas i år att genomföra skyddsronden uppdelat under ett antal dagar.


Vid skyddsronden genomförs:

- Kontroll av brand- och elsäkerheten vid gemensamhetsanläggningarna, kvartersgårdarna, soprum, värmeväxlare/pannrum, traktorgarage, verktygsförråd.


- Utvändig besiktning av garagen så att motorvärmaruttagen sitter fast och är hela, att inga sladdar sitter i, att inga egna installationer har tillkommit.


- Invändig besiktning av garagen, kontroll av elinstallation, förvaring av brännbara vätskor, ev. gasflaskor mm


Skyddsronden kräver tillträde till varje garage i garagelängorna. Bilen bör inte stå i garaget när inspektionen genomförs.


Tidsplan:

Västra garageområdet (garage G01-G24)

Måndagen den 18 oktober mellan 1700 och 1900


Mellersta garageområdet (garage G25-G44)

Tisdagen den 19 oktober mellan 1700 och 1900


Östra garageområdet (garage G45-G71)

Torsdagen den 21 oktober mellan 1700 och 1900


Du bör finnas på plats på respektive garageplan någon gång under nämnda tider för att öppna garaget och flytta ut bilen temporärt. Varje inspektion bedöms ta ca 5 minuter.


Kan du inte närvara på angiven tid så kan du i förväg lämna fjärrkontrollen till ditt garage till tillsynsman Kent Norderö, nr 72.


Eventuellt uppdagade brister kommer att journalföras och efterkontrolleras. Du som brukar garaget ansvarar för ordningen i garaget och att inga otillåtna eldfarliga medel eller skräp förvaras i garaget. Samfälligheten ansvarar för att godkända elinstallationer är säkra. Icke godkända installationer kommer att demonteras.


[2021-10-03]


Parkeringsproblemet

Ingen torde undgått att det finns utmaningar avseende parkering hos oss. Mycket kan sägas, men om alla tar till sig och respeterar nedanstående enkla punkter, skulle situationen vändas till det bättre:


# Använd ditt garage till att parkera bilen och inte till annat


# Om du måste parkera på gatan, se till att du inte blockerar eller försvårar för de som har utfarter mot gatan.


# Se till att tillräckligt utrymme finns för sopbilar och liknande större fordon


# Hänvisa dina besökare och hantverkare till gästparkeringarna i första hand


# Blockera inte gästparkeringarna med din egen bil. Det är inte tillåtet!


[2021-09-29]


Blandad information från styrelsen - nr 3 2021


Denna information har gått ut via e-post 2021-09-16, men för den händelse att mailet fastnat i något filter, följer här informationen:


1 Höststäddagen

Höststäddagen är i år något senarelagd i förhållande till förra året och kommer att genomföras söndagen den 7 november. Anvisningar kommer att skickas ut ca 14 dagar i förväg.


2 Återinvigning av kvartersgård 2

Kvartersgården med samlingslokalen har under året renoverats med målning av samtliga väggar, nya gardiner, boning av golv mm. Dessutom har ett antal konstverk anskaffats som skall avspegla Skogsmyragatan. Lokalen kommer att återinvigas i samband med höststäddagen då samfälligheten kommer att servera bubblande dryck och någon förtäring. Konstnären kommer att närvara vid återinvigningen.


3 Stor Skyddsrond

Stor skyddsrond kommer i år att genomföras succesivt under några veckor under hösten. Stor skyddsrond innebär bland annat kontroll av brand- och elsäkerhet i garagelängorna. Detaljer framgår av foldern ”Brandskydds- och elsäkerhetsplan för Skogsmyrans samfällighet”. Inspektionen kräver tillträde till samtliga garage i längorna. Anvisningar för skyddsronden kommer att skickas ut ca 14 dagar i förväg.


4 Städning av kvarterslokalerna

Städning av kvarterslokalerna skall genomföras v 45–46 enligt det rullande schemat. Berörda hushåll kommer att få anvisningar ca 14 dagar i förväg


5 Reparation av stödmuren vid östra lekparken

Stödmuren till den östra lekparken är gjord av slipers som nu har murknat och riskerar rasa. Befintlig mur kommer att tas bort och ersättas med sk L-stöd. Vid reparationen är det ofrånkomligt att en del av nuvarande buskage måste tas bort. Eventuell nyplantering kommer i så fall att ske ett annat år.

Då samfällighetens stödmur är hopbyggd med hus nr 1 stödmur kommer även denna att tas bort och ersättas med L-stöd. Samfälligheten kommer att utföra arbetet men ägarna till hus nr 1 kommer att stå för sin del av kostnaderna för arbete och material.

Arbetet beräknas påbörjas helgen v 40 eller 41


6 Anläggande av boulebana

På initiativ och förslag från boende kommer en mindre boulebana att anläggas i Östra lekparken där det tidigare fanns en sandlåda. Arbetet genomförs i samband med reparationen av stödmuren enl p 4.


7 Slutförd målning av ytterdörrar mm

Ytterdörrarna till garagelängorna och kvartersgårdarna har målats och snyggats upp under hösten. Dörren till kvarterslokal 1 är i dåligt skick men har temporärt snyggats upp. Eventuellt kommer dörren att behöva bytas ut. Dessutom har sandcontainern med stativ målats.


8 Skador på garagelängor mm

Ett flertal skador på garagelängorna har upptäckts under senaste året. Bland annat har en husknut på garagelänga i västra området körts/backat på, en hängränna och stupränna i samma område har körts på samt ett staket vid gästparkeringsplatsen också vid västra området har körts på och brutits sönder. I inget av dessa fall har någon anmält händelserna till samfälligheten. Skadorna är nu i huvudsak reparerade.


9 Ofog på området och i grannskapet

Under sommaren och hösten har en del ofogsyttringar observerats i området och i grannskapet. Bland annat har ett sk kompostgaller som använts i mellersta västra lekparken som kattskydd över sandlådan försvunnit. Gallret har återfunnits i närheten av Gånsta Förskola på Blåvingegatan där också skadegörelse och försök till eldning har uppmärksammats. Olika föremål har släpats upp i kommunens skogsmark och lämnats där.

Från vilket/vilka områden som förövarna kommer ifrån är okänt men boende uppmanas vara uppmärksamma på vad som försiggår i och kring området.


10 Erbjudande om rabatterad service på ventilationsanläggningen

Företaget Ventilio har lämnat erbjudande om rabatt för boende på Skogsmyragatan vid service av ventilationssystemet i husen. Erbjudandet framgår av den pdf-fil som styrelsen skickat ut, kontakta styrelsen ifall du saknar filen.

Styrelsen vidarebefordrar endast erbjudandet och tar inte något ansvar vare sig för kvalitén på företagets arbete och produkter eller för företagets tillförlitlighet. Det är upp till varje fastighetsägare att själva bedöma erbjudandet och ta eventuella kontakter med företaget.


11 Bastun

Det nya bastuaggregatet är driftsatt och bastun kan nu bokas. Den allmänna bastun är åter öppen på den vanliga tiden.

[2021-09-16]


Trädgårdsavfall

På förekommen anledning vill styrelsen påpeka att trädgårdsavfall inte får kastas i skogen på kommunens mark utan skall deponeras på Återbruket.


Vänligen respektera detta!

[2021-06-21]


Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet den 25/4 finns upplagt under menyn till vänster. Välj "Styrelsen m. fl." och därefter "Protokoll." Eller så gör du det enkelt för dig och följer denna länk.

[2021-05-02]


Vårstäddag samt årsmöte 2021 sker söndagen 25/4

Söndagen den 25/4 09:30 startar den Covid 19-anpassade vårstäddagen, information om denna finner du under via denna länk.


Samma dag sker det lika Covid 19-anpassade årsmötet som startar 14:00. Varma kläder rekommenderas vid såväl städdag som årsmöte - allt sker utomhus.


Årsmöteshandlingarna har du säkert redan fått i din brevlåda, men om pappren förkommit hittar du de senaste årens handlingar under listen till vänster - Styrelsen m. fl. - Årsmöteshandlingar. Eller så går du via denna länk.


Årsredovisningen för föregående år hittar du under listen till vänster - Styrelsen m. fl. - Årsredovisningar. Snabbaste vägen är dock via denna länk.

[2021-04-12]Sanden är borta "inomskärs"!

Nu kan barnen cykla med mindre risk att glida omkull i förrädisk sand. Tack alla som bidrog till att borsta fram sanden från kanterna. Nu återstår sopningen av Skogsmyragatan, sedan är våren nästan på plats

[2021-03-29]


Vårens aktiviteter ...

... återfinns beskrivna i utskickad information (även länkad här). För de av oss som bott här ett tag är det känd materia, möjligen med undantag för att det fungerar sämre med källsortering sedan en tid. Låt oss hjälpas åt så det fungerar som tänkt samt att vi slipper eventuella straffavgifter för att någon missar att göra rätt.


En sak till: inga tjocka sandsträngar inför sandupptagningen! De får inte upp sanden effektivt om det är en tjock "sandlimpa". Utöver sandsopningen inom området, vet vi inte när kommunen sandsopar gatan.

[2021-03-17]


Inför stundande helger ...

Information inför helgerna har gått ut i området i närtid. Frågorna berör oss alla; container för julpapper, grannsamverkan, fyrverkerier samt parkering. Låt oss hjälpas åt så alla får fina helger utan friktioner.


Om informationen förkommit, vet du att den alltid finns att hämta på hemsidan.

[2020-12-18]


Information från styrelsen

E-post från styrelsen har gått ut i närtid till dem som har e-postadress, övriga har fått informationen i brevlådan. Om du saknar informationen, har du en kopia här.


Särskilt att notera är följande tre utdrag ur brevet:


Höststäddagen

Höststäddagen är beslutad till söndagen den 18 oktober. Styrelsen kommer med sedvanlig information om vad som gäller ca två veckor före. Bland annat avvaktas folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer den 1 oktober så att vi kan besluta om möjligheterna till sedvanligt samkväm med kaffe och korv eller ej.


Höststädning av kvarterslokalerna

Höststädningen genomförs normalt v 43–44. På grund av målningen av kvartersgård 2 skjuts städningen av den lokalen fram till v 47 - 48. Tiden för städning av kvartersgård 1 berörs inte. Berörda hushåll kommer att få information och anvisningar i förväg.


Invändig målning av kvartersgård 2

Styrelsen har inhämtat offerter och beslutat om ommålning invändigt av kvartersgård 2. Arbetet kommer att genomföras under v 44–45 (26 oktober-6november). Under denna tid kan inte lokalen hyras ut eller nyttjas. Höststädningen av KV 2 kommer att flyttas fram till v 47–48 (16-29 november). Berörda hushåll kommer att informeras om detta. Efter årsskiftet är inriktningen att nya gardiner och lampetter skall införskaffas samt boning av golvet.

[2020-09-20]


Vårstäddagen 19/4 09:30

Äntligen kommer ljuset och värmen och med dessa glädjande företeelser är det dags att ställa iordning området efter vintern.


Årets upplaga av vårstäddagen blir lite annorlunda med hänsyn till virussituationen, ingen varmkorv eller information kommer att furneras. Vi genomför årets vårstäddag med låg ambition och fixar endast det mest behövliga.


Samtliga deltagare i städningen ombedes iakttaga erforderliga avstånd till varandra. De av oss som inte är friska deltager självklart inte.


Information hittar du via denna länk.


Vi ses där ute, lite på distans!

[2020-04-06]


Årsmötet 2020 ...

... genomfördes i sedvanlig ordning med ett undantag - med anledning av virussituationen genomfördes inte den traditionella fikadelen. Protokollet finner du som vanligt under rubriken "Styrelsen m. fl.\Protokoll" till vänster, alternativt via denna länk.


Och för den som inte var där och inte kan bärga sig att få svar på den stora frågan är svaret: nej, kvartalsavgiften är oförändrad ytterligare ett år. Det är tre år sedan senaste höjningen!

[2020-04-02]


Årsmöteshandlingar 2020

Via denna länk finner du kallelse till årsmöte 2020 samt årsmöteshandlingarna.


Årsmötet sker, som tidigare flaggats; tisdagen den 24:e mars 2020 kl 19.00 i kvartersgård 2.


Väl mött!


[2020-03-05]Information om garageportsbytet


Information om garageportsbytet har sedan några dagar levererats i brevlådorna, men ifall lappen förkommit bland reklam eller motsvarande, återfinner du informationen via denna länk.

[2020-02-18]


Ny underhållsplan för Skogsmyragatan


Underhållsplanen har setts över och är rullad för 2020. Du hittar den under listen till vänster under Styrelsen m.fl. och sedan Underhållsplan. Tag del, den påverkar oss alla.

[2020-02-18]


Byte av avhärdningsanläggning


Områdets avhärdningsanläggning har en längre tid fungerat dåligt och har under de senaste åren kostat mycket i reparation och service. Styrelsen har därför beslutat att byta till en ny och modernare anläggning.


Arbetena kommer preliminärt att påbörjas måndagen den 13 januari och beräknas pågå under ett par dagar.


Under arbetet skall försörjningen med dricksvatten till hushållen att fungera som vanligt, dock kommer vattnet som levereras fram till dess arbetet är klart att inte vara avhärdat, dvs det kommer att vara hårt och kalkrikt.

[2020-01-06]


Inför de stundande helgerna

Sedvanlig information inför de stundande helgerna har lagts i brevlådorna, men om lappen försvunnit finner du samma information via denna länk.


Informationen handlar om julpapperscontainer, nyårsfirande, tjuvriskeliminering samt gästparkering.

[2019-12-15]

Årsmötets protokoll

Som bekant avhölls årsmötet i slutet av mars, om du följer respektive länk kan du ta del av protokollet, bilagorna samt elbilsinformationen. Om du vill vill ta del av äldre protokoll hittar du dem samlade under styrelsen/protokoll.

[2019-04-09]


Elbilsenkäten

Resultatet från den enkät styrelsen genomförde avseende intresset för att skaffa elbil och därmed laddmöjligheter, tillkännagjordes vid årsmötet i veckan. För den som inte var där finns resultatet via denna länk.

[2019-03-28]


Årsmöte 26 mars 2019 19:00 Kv 2

Så är det åter dags för årsmöte i samfälligheten. Kom och tag del av informationen, lägg din syn på olika frågor och träffa styrelsen. Dessutom brukar det bjudas på fika, vilket i sig är en god anledning att få träffa grannar från olika delar av vårt avlånga område.

Årsmöteshandlingar har du fått i brevlådan, men om pappren förkommer bland reklam och returpapper, hittar du dem även via denna länk.


Väl mött tisdagen den 26:e mars klockan 19:00 i kvartersgård 2 !

[2019-03-11]


Parkeringsinformation

Varför står bilarna så konstigt numera? Stämmer det att vissa drabbats av böter?

Svaren på dina frågor finner du i detta dokument.

[2019-01-30]


Jul och nyår 2018

I våra respektive brevlådor har information om årets sista självande företeelser landat. Informationen innehåller även några påminnelser för allas vår trevnad och säkerhet. Om informationen försvunnit med direktreklamen, hittar du informationsbladet i digital form här.

[2018-12-15]


Lekparkernas utveckling

På informationen vid höststäddagen informerade styrelsen om tankarna på att renovera och utveckla områdets lekparker. Närmare information - idéskissen - hittar man om man följer den här länken. Ett exemplar finns också anslaget på anslagstavlan inne i kvartersgård 1.


Passa på att tyck till om skissen, i första hand till Mona Uppsten i hus nr 36, 0722-52 66 06 eller till någon annan i styrelsen. Man kan också maila sina synpunkter till styrelsen@skogsmyran.com.

Senast till årsskiftet 2018/19 vill vi ha era synpunkter.

[2018-11-13]


Höststäddagen 2018

Infaller söndagen 21:a oktober med hålltiderna

09:30 Start

11:00-13:00 Korv och fika

13:00-14:00 Information från styrelsen

Inga överraskningar - varför ändra ett fungerande koncept?


Mer detaljerad information har gått ut i brevlådorna, men återfinns även här.

[2018-10-04]


Telenor - ny aktör för kabel-TV

Telenor har övertagit ansvar, drift och underhåll av den kabel-tv som finns i samfällighetens kabelnät. Detta avser således INTE de tjänster som levereras i Lidén Data fibernät, utan dem som levereras den "klassiska" vägen via koaxialkontakten.


Kontaktuppgifter www.telenor.se eller 020-222 222.

[2018-05-20]


Vårstäddagen 2018

Söndagen den 22:e april klockan 09:30 är det åter dags att greppa trädgårdsredskapen och tillsammans med grannarna ställa området i ordning inför sommaren. Det kommer en lapp i brevlådan som ser ut så här. Kanske årets snackis blir det vildsvin som finns dokumenterat inne i en trädgård i nordöstra delen av området.


Någon gång under veckorna 17-18 kommer sedan några av oss att städa kvartersgårdarna. Sammankallande är hus 62 för kvartersgård 1 respektive hus 100 för kvartersgård 2. Om du vill se ifall du är med och bidrar, har du den separata informationen här.

[2018-04-03]


Årsmöte 2018

Du hittar kallelse och underlag, via denna länk, till årsmötet som sker i kvartersgård 2 den 27/3 klockan 19:00. Utöver detta dokument hittar du vår uppdaterade underhållsplan här.

[2018-03-08]


Förbättringar i kvarterslokalerna

I kvartersgård 2 (festlokalen) har ny ljuddämpande takbeläggning installerats och på en större del av taket jämfört med tidigare. Resultatet har blivit en avsevärd förbättring av ljudmiljön.


Vidare har en stor kaffebryggare av perkolatortyp med kapacitet för 30-70 koppar kaffe anskaffats. Bryggaren fungerar bäst med så kallat perkolatorkaffe (lite grövre malt) och fullständig bruksanvisning finns i lokalen.


Den närmaste tiden kommer också ljudisolerande plattor att sättas upp i kvartersgård 1 i gymlokalen och i pingisrummet.

[2018-02-12]


Årsmöte tisdagen den 27:e mars klockan 19:00

Ja, det har redan gått ett år sedan senast! Platsen är som alltid de senaste åren kvartersgård 2. Mer information kommer att följa...

[2018-01-29]


Ny informationsskrift

En revision av informationsskriften har skett, även om du bott här ett tag är det nyttigt att bli uppdaterad. Du hittar som alltid den senaste versionen i spalten till vänster.

[2018-01-29]


Underlag från brand- och elsäkerhetsinspektionen 2017-10-22

Den brand- och elsäkerhetsinspektion som genomfördes på höststäddagen av garagelängorna och gemensamhetslokalerna har nu utvärderats av skyddsgruppen. Varje hushåll som har garage i garagelängorna kommer att få en rapport om iakttagelserna rörande det egna garaget i brevlådorna under början av december. I rapporten kommer att framgå vad som skall åtgärdas, av vem och tid när åtgärden skall vara genomförd.


Generellt kan sägas att resultatet av inspektionen av de 71 garagen var bra. Helt felfria och utan anmärkning var 38 st. Anmärkning på brandsäkerheten finns på 17 garage, i huvudsak beroende på att det ansamlats större mängder flyttkartonger och/eller antändligt bråte i garaget. I 6 garage förvaras fler däck/hjul (i något upp till 16 däck) än de fyra extra som är tillåtet.


Tyvärr kan det också konstateras att i många fall så används garagen till förvaringslokal för diverse prylar i stället för att ställa in bilen. Det är ett förhållande som definitivt inte underlättar den redan ansträngda parkeringssituationen i området. Om alla utnyttjade sina garage till det de är avsedda för skulle vi ha en helt annan trafikmiljö i området. Skärpning efterlyses!


När det gäller elsäkerhet så är läget i huvudsak bra. Flest noteringar av avvikelser gäller elmanövrerade portar som är anslutna med förlängningssladd vilket är i strid med elsäkerhetsverkets rekommendationer. Portarna bör anslutas direkt i ett fast av fackman installerat uttag. Var ansvaret ligger för att åtgärda detta återkommer styrelsen till.


Om någon i framtiden önskar installera eldriven portöppnare så vill styrelsen påminna om att innan detta sker så skall anmälan ske till styrelsen för godkännande av åtgärden. Installationen skall efter godkännande utföras så att ett eluttag installeras av fackman så att elporten kan anslutas direkt i uttaget utan användande av skarvsladd. Den som nyttjar garaget svarar själv för underhåll och ev reparationer av porten samt att anläggningen vid avflyttning tillfaller samfälligheten utan krav på ersättning.


Styrelsen vill också peka på det olämpliga i att använda takreglarna för förvaringsplats för tyngre saker. Att fästa hyllor belastade med tyngre material direkt i takstolarna är inte tillåtet då det belastar takkonstruktionen på ett annat sätt än som avsett.

[2017-11-28]


Brand- och elsäkerhetsinspektion

Genomförs i samband med höststäddagen 22/10. Viktigt är att hålla garagen tillgängliga under inspektionen 0900-1430, mer exakt tidsangivelse hittar du i bifogad information som också lämnats i brevlådorna.

Var där, lämna olåst eller låt en granne ha nyckeln.

[2017-10-15]


Höststäddagen 2017 - igen

Att höststäddagen infaller söndagen den 22/10 torde inte undgått någon. Men här är även inbjudan i digital form.


De hus som har ett ansvar utöver själva höststäddagen och svarar för kvarterslokalerna detta år är för kvartersgård ett: hus 1, 3, 5, 7, 44, 58 och 60. För kvartersgård två är det hus 94, 96 och 98. Kom-håg-lista för nämnda hus finner du via denna länk.

[2017-10-09]


Ny tillsynsman

Från och med den 1 oktober är Kent Norderö - hus nr 72, tel 073-735 53 87 - anställd som tillsynsman. Börje Johansson har valt att bli pensionär på heltid och samfälligheten tackar Börje får många års plikttroget och serviceinriktat arbete som tillsynsman och önskar lycka till i fortsättningen.

[2017-09-30]


Höststäddagen 2017

Årets höststäddag äger rum söndagen den 22 oktober. Samtidigt sker säkerhetsinspektion av bland annat garagelängorna. Kvartersgårdarna skall städas under v 43-44. Information om städdagen, inspektionen samt städning av kvarterslokalerna kommer att delas ut i brevlådorna i förväg på sedvanligt sätt.

[2017-09-30]


Protokoll från årsmötet 2017

Återfinner du under fliken Styrelsen och Protokoll

[2017-04-10]


Anvisningar för städning av kvarterslokalerna

Anvisningar för vårstädning av kvarterslokalerna är utdelad till berörda hushåll och framgår även av följande länk.

[2017-04-06]


Vårstäddagen söndagen den 23 april

Anvisningar för vårstäddagen är utdelade till alla hushåll och framgår även av följande länk.

[2017-04-06]


Yttrande över bygglovsärende

Styrelsen har 2017-04-05 lämnat yttrande till Enköpings Kommun rörande bygglovsärende Tillbyggnad av enbostadshus och ändrad användning för fastigheten Gånsta 50:56 (Skogsmyragatan 31). Yttrandet framgår av följande länk.

[2017-04-06]


Årsmötet närmar sig

Årsmötet kommer att genomföras torsdagen den 30 mars kl 1900. Platsen är den traditionella - kvartersgård 2.

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att delas ut vecka 11 men finns givetvis även via denna länk.

[2017-03-14]


Resultat av enkäten rörande ventilbytet

Resultatet av enkäten framgår avföljande länk.


Svarsfrekvensen var god och resultatet visar överlag att åtgärden har lett till bättre värme i flera hus som hade problem tidigare och oförändrad men i många fall jämnare värme i större delen av husen. Några enstaka upplever att det har blivit kallare efter ventilbytet.


Styrelsen kan därför konstatera att ventilbytet har gett avsedd effekt.

[2017-02-21]VATTENAVSTÄNGNING

Vattnet kommer på grund av installationsarbeten att stängas av i området torsdagen den 15 december 2016 kl 08.00 längst intill kl 12.00.

Vi beklagar olägenheten!

Styrelsen

[2016-12-07]


Brand- och Elsäkerhetspolicy för Skogsmyragatan

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är ägare och nyttjanderättsinnehavare skyldiga att bland annat vidta åtgärder för att förebygga brand samt hålla utrustning för släckning. Vidare skall man arbeta med förebyggande brandskydd och till detta genomföra regelbundna kontrollronder.


Styrelsen kommer därför att under vintern utarbeta en policy för hur skyddsarbetet skall genomföras när det gäller samfällighetens gemensamma anläggningar (kvartersgårdarna och garagelängorna). Målsättningen är att policyn skall vara färdig och lämnas ut under våren samt informeras om i anslutning till vårstäddagen 2017. Den första inspektionen av kvartersgårdarna och samtliga garagelängor kommer därefter att ske i anslutning till höststäddagen 2017.


Ovanstående information lämnades i anslutning till nyss genomförd höststäddag

[2016-10-27]


Slamsugning i närtid

Tisdagen den 18 oktober påbörjas inspektion, slamsugning och spolning av dagvattenbrunnarna på området (inte på själva Skogsmyragatan). Vänligen se till att inga brunnar blockeras av fordon eller annat

[2016-10-15]


Rengöring av im-kanaler och/eller frånluftsventilation

Företaget AKONO har lämnat en offert på rengöring av im- och vetilationskanaler. Offerten framgår av bifogad fil. Man erbjuder reducerat pris om flera går samman och låter göra rengöringen vid samma tillfälle. Observera att Samfälligheten kommer inte att åta sig samordning av detta då rengöring av kanalerna är fastighetsägarens ansvar. Utan det är upp till enskilda initiativ om man vill gå samman för att få rabatt

[2016-10-10]


Höststädning

Söndagen den 23:e oktober är det så dags för att göra området klart för vintern samt ett utmärkt tillfälle att tala med kända grannar och kanske någon nyinflyttad.

Pappren är sedan en tid ute i brevlådorna, upplägget är traditionellt (varför ändra ett vinnande koncept?):

0930 Start

1100-1300 Korv med tillbehör samt fika i Kv 2

1200 Information från styrelsen i Kv 2

Om informationspappret, där bland annat städområden framgår, förkommit hittar du informationen via denna länk.

[2016-10-10]


Dagvattenbrunnar

Vid de stora regnmängder som har kommit på senaste tiden har vi haft problem med avrinningen i vissa dagvattenbrunnar på området.


Störst problem är det med brunnen nedanför de mellersta garagelängorna. Våra undersökningar tyder på att det är ledningen uppe från Skogsmyragatan ner till J P Johanssons gata som är igensatt. Då det är oklart om det är kommunens ansvar eller samfällighetens för just den ledningen har vi en dialog med gatukontoret i ärendet. Då rensning av brunnarna - som vi gjorde för hela området för två år sedan - är relativt kostsamt vill vi ha klarhet i förhållanden innan vi beställer rensning.


Vi hoppas att kunna lösa problemen så snart detta är utklarat.

[2016-06-16]


Ventilbyte till hösten

Samtliga hushåll har fått ut information i brevlådorna, men om lappen förkommit så finner du den via denna länk.

[2016-06-16]


Vårstädning 2016 - Söndagen 24/4 klockan 09:30

Snön är borta och vi längtar alla till att sanden är borta och det blivit vårfint i området. För att åstadkomma detta är det dags för oss att ta ett gemensamt nappatag och i goda grannars lag, vårstäda området. Närmare riktlinjer och detaljer om när och var en välförtjänt varmkorv kan slukas framgår av detta länkade dokument.

[2016-04-07]


Protokoll från årsmötet

Årsmötesprotokollet finns sedan några dagar uppsatt till påseende  på anslagstavlan i kvartersgård 1. I enlighet med årsmötesbeslut kopieras inte årsmötesprotokollet upp eller distribueras i pappersform till medlemmarna. I stället anslås det någon tid på anslagstavlan samt läggs upp här på hemsidan.

[2016-03-30]


Årsmöteshandlingar

Medlemmarna/hushållen har fått årsmöteshandlingarna i sina brevlådor. Om de förkommit hittar du dem under panelen Styrelsen m. fl. och därefter Årsmöteshandlingar till vänster.

[2016-03-15]


Upphittad nyckelknippa

En nyckelknippa hittades i kvartersgråd 1 i helgen. Återfås mot beskrivning hos tillsynsmannen Börje Johansson på femtiofyran.

[2016-03-13]


Resultat av vinterns fiberenkät

Resultatet från den enkät styrelsen delade ut i vintras är sammanställt och presenteras här. Tyvärr var det förhållandevis få svar som dessutom pekade i lite olika riktningar, varför det är svårt att dra några säkra slutsatser från dem. Resultatet är i alla fall tillställt Lidén Data som feedback från oss.

[2016-03-10]


Ny informationsskrift

Informationsskriften för oss boende på Skogsmyragatan är uppdaterad. Du finner den i fältet till vänster om texten här på förstasidan.

Även om du bott här ett tag så är det kanske inte så tokigt att kika i den.

[2016-03-03]


Fastställd underhållsplan

Styrelsen har fastställt en underhållsplan för samfälligheten. Syftet med planen är att bättre kunna planera och överblicka underhållsarbetet på de gemensamma fastigheterna och anläggningarna. Planen utgör också ett underlag för det årliga budgetarbetet inför årsmötet. Planen avses rullas årligen efterhand som behov uppstår eller planers in. För att inte försvåra eventuella upphandlingar av entrepenadarbeten har denna webbversion inga kostnader angivna. Underhållsplanen hittar du via denna länk.

[2016-02-29]


Årsmötet närmar sig ...

Nu börjar det dra ihop sig till årsmötet som hålls i kvarterslokal 2 måndagen den 21/3.

Kallelse kommer att läggas i brevlådorna 7/3 och årsmöteshandlingarna kommer att göras tillgängliga veckan efter.

[2016-02-22]


Om internethastighet

En av våra grannar har haft vänligheten att skriva ned en beskrivning av faktorer som påverkar hastigheten på fiberanslutningen (och andra anslutningsformer med för den delen) . Förhoppningsvis sprider den lite ljus avseende standarder och annat. Du hittar PDF-filen här.

[2015-11-29]


Ordningen vid uthyrning av kvarterslokalen

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om de ordningsregler som gäller vid uthyrning av festlokalen i

kvartersgård 2.


Reglerna delades ut till varje hushåll förra året och framgår också av det kontrakt som alla som hyr lokalen får underteckna vid kvittens av nyckeln. Av bestämmelserna framgår bland annat att den som hyr lokalen svarar för att:

god ordning upprätthålls i lokalen under sammankomsten

musik inte spelas efter kl. 01.00

rökning inte sker i lokalerna utan utanför ingången där kärl för fimpar och aska finns uppsatt

vid gästers vistelse utanför lokalen, grannars tomter respekteras och att ljudnivån efter kl 22.00 hålls i normal samtalston

naturbehov inte uträttas utomhus

skräp, burkar och flaskor inte kastas utomhus

myndig person boende på Skogsmyragatan ständigt finns i lokalen när den utnyttjas av minderåriga


Lokalen är till för allas trevnad och rätt utnyttjad är den en tillgång för alla på området. Det krävs dock att brukarna uppträder på ett sätt så att inte närboende störs av högt ljud, nedskräpning, bilåkning på gångbanorna eller på annat sätt. Följs ovanstående regler är detta inget problem. Styrelsen vill särskilt peka på det ansvar som den som hyr lokalen har för att reglerna efterlevs, i synnerhet det ansvar som brukaren har när ungdomar och minderåriga nyttjar lokalen.

[2015-11-15]


Återställning efter grävarbeten

Styrelsen har varit i kontakt med Lidén Data AB angående gräventreprenörens återställande efter fiberinstallationens grävarbeten. Vi har inte varit helt nöjda, men nu ser vi fram mot att ordningen återställs.

[2015-10-14]


Daghemmen till salu!

Så har det då skett; Enköpings kommun har lagt ut före detta Rödmyrans daghem till försäljning (fastigheterna 122 och 124). Gå gärna in på blocket.se och kolla.

[2015-09-24]


Förtydliganden avseende erbjudandet från Lidén Data AB

Efter ytterligare utforskande genom Anders Erikssons försorg, följer här några förtydliganden:

Blanketterna

Man skall bara beställa på den blankett som heter ”Kombinationspaket" (blanketten med färger);

Den som heter ”Internet LAN” skall vi inte använda;

Om man skall köpa router eller annan sådan hårdvara som inte ingår skall man använda blanketten ”Produkter”.

Nummerportering

Om man skall överföra sitt befintliga telefonnummer (portera) så skall man inte säga upp sitt gamla abonnemang förrän porteringen är gjord, annars riskerar man i alla fall om det gäller Telia att det kan ta månader innan det blir klart. Gör man porteringen först försvinner numret från Telia och sedan kan man säga upp. Om man säger upp först så tar Telia bort numret och då kan det vara svårt att återskapa det igen men hos ny leverantör.

Tidsgräns för erbjudandet

Det är de tidigare nämnda priserna som gäller - MEN man måste teckna avtalet inom tre månader efter installationen om paketpriset på 399 kr skall gälla. Dröjer man längre blir det andra priser, dock visste man inte vilka.

[2015-09-23]


Tjänsteavtalet med Lidén Data AB

I samband med fiberindragningen till respektive fastighet erhåller fastighetsägaren ett kuvert från Lidén Data AB. Villkoren skiljer sig dock en smula från de ingångsvärden vi erhöll i fjol. Anders Eriksson har på ett förtjänstfullt sätt besökt  kundtjänsten hos Lidén och meddelar följande:


Lidén är helt på det klara att det som de erbjudit oss är ett paketpris på 399:-/mån och att anmälningstiden  förlängdes till 2014-06-30.


Det man vidare sa på kundtjänst var att när vi fyller i den nya blanketten så skall vi kryssa i 100 Mbit/s för det är det paket som vi tecknar oss för. Sedan, om man binder sig i 24 månader uppgraderas man automatiskt under de månaderna till 1000 Mbit/s. Därefter får man 100 Mbit/s om man inte köper den högre hastigheten.


Vidare ingår ju elektronikpaketet vid 24 månaders bindning liksom telefoniadaptern till IP-telefonin.


Ytterligare information kring avtal samt scannade dokument hittar du under faciliteter\fiberinstallation.

[2015-09-19]


Asfalteringen

Nu sker det parallella arbeten med fiberinstallationer och asfaltering. Det finns frågetecken kring vissa asfalteringsdetaljer, vilka kommuniceras med Lidén Data AB.

[2015-09-18]


Arbeten i området

Nu rör det på sig! Knappt har vi fyllt i lite sand som tillfällig lösning i de djupa guppen på Skogsmyragatan, så börjar det ske saker med fibergravarna. Entreprenörer är i området.

Dessutom sker själva fiberinstallationen denna och nästa vecka om vi får tro brevet från Lidén Data AB som skickats ut till de som tecknat kontrakt.

Den slutliga asfalteringen lovar de kommer att vara klar före snösäsongen.

[2015-09-14]


Vattenavläsning

Ett säkert hösttecken är att medlemmarna "hemsöks" av någon styrelsemedlem som vill läsa av vattnet. Detta sker under perioden 1/9 till 21/9. Passa på att konstatera om vattenförbrukningen ligger på förväntad nivå jämfört med tidigare år. En omotiverad ökning kan peka på läckage någonstans i huset.

[2015-09-06]


Uthyrningsverksamheten

Under juli har en informationsskrift rörande förändringarna vi snart genomför vad avser hyra av släpkärra, tvättstuga respektive bastun, delats ut i brevlådorna. Dessutom har styrelsen delat ut kuvert som innehåller PIN-kod till nyckelskåpet till varje fastighet. Övergången till det nya nyckelhanteringssystemet trädde i kraft förste augusti 2016.

Då det finns en risk att ett enstaka papper lätt försvinner bland direktreklamen så här på sommaren, finner du en digital version via denna länk.

[2015-08-16 revidering]


Tillrättaläggande

Med anledning av det brev som Lidén Data i dagarna lagt i alla brevlådor på Skogsmyragatan vill styrelsen göra följande tillrättaläggande:

- Någon överenskommelse med Lidén Data om hur grävningen för fiberkabeln på tomterna skall göras  har inte gjorts vare sig av styrelsen i sin helhet eller någon enskild styrelsemedlem utan styrelsen har utgått från att överenskommelse skulle ha skett med varje fastighetsägare så som inledningsvis utlovats av Lidén Data. Styrelsen ser dock positivt på att Lidén Data i det aktuella brevet åter igen utfäster sig att individuell kontakt skall tas med varje fastighetsägare om hur installationen av den s.k. elektronikenheten skall ske inne i fastigheterna.

[2015-06-16]


Förändringar rörande uthyrning av släpkärran fr.o.m. 16/6

 

Ansvaret för uthyrning av släpkärran övergår från och med 16/6 till en tillfällig lösning där Anders Leijon (hus 26) svarar för uthyrning tills vidare, dock med något lägre servicegrad än vad vi varit vana vid.

Den framtida lösningen med uthyrning av släpkärran med mera kommer att baseras på ett gemensamt elektroniskt nyckelskåp där vi kommer att få högre tillgänglighet och bättre spårbarhet på uthyrningar och utlåningar. Mer information framgår av informationsskrift enligt länk.

[2015-06-11]


Information från Lidén Data Gruppen

Med anledning av frågor vid informationstillfället på städdagen har styrelsen varit i kontakt med Lidén. Det verkar svårt att få till något informationsmöte i närtid, men de arbetar på en informationsbroschyr som vi hoppas få ta del av så snart som möjligt. Vartefter styrelsen får information publicerar vi denna här på sidan.

[2015-05-01]


Årsmöte 2015

Protokollet är justerat  och upplagt på sidan protokoll. Om du vill gå in och titta i årsmöteshandlingarna finner du dem på sidan årsmöteshandlingar.

[2015-04-01]


Bordtennisrummets öppethållning

 

Vi gör ett försök att öka tillgängligheten på pingisrummet i kvartersgård ett. Med andra ord tar vi bort bokningen och nyckelutlämningen från rummet i fråga. Med andra ord sker tillträde efter principen "först till kvarn..."

Om det skulle visa sig fungera dåligt får vi hitta på något alternativt smidigt bokningsförfarande, meddela någon i styrelsen om du upplever krockar mellan hugade spelare eller annat.

[2014-11-30]Åtgärder på garagen

Timmerhyttan AB är tillbaka i området och byter en del foder vid garagelängorna.

[2015-04-26]


Fibernätsutbyggnaden

Plötsligt händer det! Ena Bygg & Schakt AB är i fullt sving med att gräva för fiberkanalisation.  När grävarbetena är klara kommer Lidén Data AB att dra fram själva fibern genom kanalisationen. Samverkan kommer att ske med oss husägare för att få till anläggningen på fastighetens insida. Idén är att de går in i fastigheten närmaste vägen och att det ingår 10 meter dragning inomhus i varje hushåll.

[2015-04-26]


Grusupptagning

Styrelsen har beställt uppsamling av gruset på gångvägarna, arbetet kommer att utföras i närtid hoppas vi alla. På förekommen anledning: gör inte en tjock grussträng i mitten, det försvårar för uppsamlingsmaskinen. Bättre att gruset är jämnt fördelat över gångbanan. Håll tummarna för att det inte kommer mer halka!

[2015-04-26]


Fibernätsutbyggnaden

Plötsligt händer det! Enligt utskickat brev från Lidén data börjar entreprenören Ena Bygg & Schakt AB att gräva redan under påskveckan (v415). Entreprenören kommer att samverka direkt med oss husägare för framdragning av kanalisationen. Först därefter kommer Lidén Data AB att dra fram själva fibern genom kanalisationen.

De fastigheter som inte tidigare anmält intresse har fått ytterligare möjlighet fram till 2015-04-06. Därefter blir det betydligt dyrare att efteransluta.

Så fort styrelsen får vetskap om fler detaljer kommer de att anslås här. Det kommer naturligvis att bli lite trångt och bängligt under grävperioden, låt oss hoppas att resultatet gör det väl värt.

[2015-04-02]

Årsmöte 2015

Genomfördes 26/3 klockan 19:00. Protokollet är skrivet och kommer att läggas upp här på hemsidan samt på anslagstavlan så fort det är justerat. I år kommer det för sista gången även att distribueras i pappersform till medlemarna.

[2015-03-26]


Grusupptagning

Styrelsen har beställt uppsamling av gruset på gångvägarna, arbetet kommer att utföras i närtid hoppas vi alla. På förekommen anledning: gör inte en tjock grussträng i mitten, det försvårar för uppsamlingsmaskinen. Bättre att gruset är jämnt fördelat över gångbanan. Håll tummarna för att det inte kommer mer halka!

[2015-03-25]


Protokoll från årsmötet 2014

Bättre sent än aldrig kan det nu även återfinnas i digital form - följ länken protokoll.

[2015-01-18]


Uthyrning av släpkärra respektive kvarterslokal

 

Information om detta har gått ut i brevlådorna, men det förtjänar att repeteras att de som sköter uthyrning numera är:

Släpkärra - Lennart Holm, hus 110 (tfn 0736-29 45 50)

Kvarterslokaler - Susanne Willfjord Eriksson, hus 6 (tfn 0171-248 62)

[2015-01-07]


Påverka ditt område aktivt!

Då och då sker omsättning i styrelsen för Skogsmyrans samfällighetsförening och inför årsmötet söker valberedningen ett par nya personer som är intresserade att vara med och påverka vårt boende. Arbetet är inte överdrivet betungande och mötesfrekvensen ligger på en gång per en och en halv månad ungefär. Vi har ingen kvotering, men just nu är styrelsesammansättningen lite för manstung varför kvinnliga medlemmar blir positivt särbehandlade. Kontakta Marie Holmberg på 24:an (tfn 0171-303 88) om du är nyfiken så berättar hon mer.

[2014-11-30]


Åtgärder vid de 74 gemensamma garagen

Garagen och taken har varit ett stort diskussionsämne för styrelsen senaste månaderna. Kostsamma åtgärder krävs på längre sikt (tio år), men vissa åtgärder vidtas i närtid. Exempel på de sistnämnda är ett byte av gavelplankor. Mer information kommer att följa.

[2014-11-22]


Ny släpkärra på Skogsmyragatan

Samfälligheten har köpt in en ny släpkärra och sålt den gamla som var dyr i reparation och underhåll. Det nya släpet är obromsat men får enligt de nya reglerna från 1 januari i år köras i 80 km/tim om dragfordonet väger minst det dubbla mot släpvagnens totalvikt. I annat fall gäller 40 km/tim. Genom ett välja ett obromsat släp räknar styrelsen med att reparationskostnaderna skall kraftigt minska.


I samband med att det nya släpet ny tas i bruk ändras också möjligheten att boka släpet samt priset i syfte att göra uthyrningen mera flexibel. Släpet kan numera bokas endera del av dygn (0800-1200, 1200-1600 eller 1600-2000) eller heldygn (0800-0800, 1200-1200 eller 1600-1600). Hyresavgiften är 40 kr för del av dygn eller 120 kr för heldygn och kommer som tidigare att tas upp på kvartalsavgiften. Vid utlämning och återlämning av släpet kommer nu nyckelutlämnaren Ove Lindvall (Lennart Holm på 110 från och med 2015-01-01) att tillsammans med den som hyr kontrollera släpet med avseende på eventuella skador och den som hyr kommer måste också med en signatur att godkänna villkoren för uthyrningen.


Det är styrelsens förhoppning att det nya släpet skall öka intresset för uthyrning samt att alla anstränger sig för att vara aktsamma om släpet och rengöra och städa det efter användning. Som tidigare kommer släpet enbart att hyras ut till boende på Skogsmyragatan.

[2014-11-22]Boendeenkät 2013

Våren 2013 delades en enkät ut i området för att styrelsen skulle få in synpunkter från medlemmarna i allmänhet men förslag på förbättringar och andra åtgärder i synnerhet. Responsen blev glädjande nog stor och styrelsen kunde efter analys och fördelning av sakområden börja beta av de punkter som beslutats åtgärdas.


Nedan finner du en sammanställning av styrelsens ställningstagande i de olika punkterna som framkom av enkäten. Tag del av den och återkom gärna till någon av oss i styrelsen om du vill komplettera något eller om du tycker vårt ställningstagande behöver övervägas ytterligare en gång.